Istorijat

Bjelopoljska gimnazija zauzima pocasno mjesto i najznacajniju ulogu u zivotu i razvoju bjelopoljskog kraja, njegovom kulturnom i ekonomskom preobrazaju do danas. Zaslugom ove ustanove ostvaren je znacajan kulturni i privredni preporod jednogkraja. Ponikla je i djelovala na prostoru kolijevke srpske kulture, na kojem jejos u doba Nemanjica, od sredine 12 vijeka, podignuto vise manastira, centarapismenosti u srpskom srednjovekovlju. Otvaranjem Gimnazije udaren je temeljkulturnom preporodu, jer ce djaci Gimnazije, njihovi profesori i nastavniciunijeti novi nacin zivljenja i razmisljanja. Ova ustanova je otvorila prozoru svijet, ukazivala na puteve saznanja i daljeg obrazovanja a uz to sirila ideje humanizma i rodoljublja. No put do njenog osnivanja je zaista bio mukotrpan.

Od ujedinjenja i stvaranja državeKraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1.decembra 1918. godine, Bjelopoljci su koristili svaku priliku da traže osnivanjegimnazije. Tako je u prolje?e 1919. godine iz Bijelog Polja išla u Beograd jedna delegacija, na ?elu sa Milošem Baki?em upravnikom Osnovne škole i od Ministra prosvete molila da im odobri otvaranje gimnazije. Usmjeno im je obe?ano da ?e im se to odobriti i preporu?eno im da izvrše upis u?enika. Šestog avgusta iste godine Upravnik Osnovne škole obavještava Ministarstvo prosvete da je izvrsio upis u?enika u prvi razred za koji se prijavilo 39 u?enika i 18 u?enica. Sjutradan, 7 avgusta Upravnik je obaviješten da se otvaranje gimnazije odlaže za neko vrijeme. " Otvaranje gimnazije neizvjesno. U?enike uputiti u druge škole". Bjelopoljci se ne mire sa takvim rješenjem. ?ine nove pokušaje. Obnavljaju zahtjeve. Opet su Bjelopoljci slali delegaciju Ministarstvu prosvete Kraljevine. Delegacija u sastavu: Mustafa Salibegovi?, muftija i poslanik Narodne skupštine, Miloš Baki?, upravnik Osnovne škole i Aleksa ?ujovi?, trgovac, stigla je u Beograd 1. avgusta 1923. godine i predala zahtjev za otvaranje gimnazije u kome je, izme?u ostalog, stajalo:''Okrug bjelopoljski prirodno obdaren bogastvom, nerva naše nekadašnje države,bio je petovekovno tla?en i spre?en mu svaki kulturni napredak; to tvrde?injenice da danas u tom Okrugu nema ni jednog gra?anina koji je završio ma kojustru?nu školu... Bijelo Polje je jedino okružno mesto koje po broju stanovnikanema gimnazije niti koje stru?ne škole...''
I na ovaj zahtjev glasio je odgovor:''... ne odobrava vam se otvaranje niže gimnazije.''

Jedni od mnogih zahtjeva da se odobri otvaranje gimnazije

Aktivnost radi otvaranja gimnazije naro?ito je živa u 1925.godini. U Bijelom Polju je 24. maja održana Okružnakonferencija gra?ana kojoj su prisustvovali po deset uglednih predstavnika iz svake opštine. Na skupštini jeizabran odbor za otvaranje gimnazije na ?elu sa Milošem Baki?em, školiskim nadzornikom, i donesene odluke: dagradska opština ustupi zemljište za podizanje nove gimnazijske zgrade i da uplati prilog od 40.000 dinara,da seoske opštine daju po 20.000 dinara za izgradnju zgrade. Nakon toga uslijedile su ?este molbe svim uticajnimli?nostima, pa ?ak i kralju Aleksandru. Jedna deputacija iz Bijelog Polja bila je kod kralja prilikom njegove posjete Cetinju i tražila pored ostalog, i otvaranje gimnazije.
I ponovo je poslata molba Ministarstvu prosvjete 4. juna 1926. godine koju su potpisivali presjednici svih 11 opština Bjelopoljskog sreza. Na ovu molbu je odgovoreno 5.jula 1926. da se gimnazija ne može otvoriti ako se prethodno ne osiguraju zgrada i potrebna u?ila.

Pošto je za gimnaziju bila najpodesnija zgrada stare turske roždije - u kojoj je tada bila smještena Osnovna škola - Školsi odbor na sjednici od 20. avusta donosi odluku da se zgrada ustupi za otvaranje gimnazije. Na osnovu te odluke, na?elstvo Sreua bjelopoljskog depešom obavještava Ministarstvo prosvjete da je zgrada i sva potrebna u?ila osigurani za otvaranje gimnazije

OSNIVANJE NIŽE REALNE GIMNAZIJE

Toliko žu?eni i o?ekivani ?as je došao. Nakon depeše Sreskog na?elstva u kome se obavještava Ministarstvo Prosvete da je za rad gimnazije osigurana zgrada i sva potrebna ucila, uslijedio je i Ukaz kralja Aleksandra S.N.br.5794 od avgusta 1926. godine koji glasi:
"Mi Aleksandar I po milosti božjoj i volji narodnoj Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca, na predlog našeg Ministarstva prosvete, a na osnovu ?lana 4. Zakona o srednjim školama, riješili smo i rješavamo:
Da se u Bijelom Polju otvori
NIZA ?ETVORORAZREDNA GIMNAZIJA. Naš Ministar prosvjete neka izvrši ovaj ukaz".

Istorija

Bjelopoljska gimnazija zauzima pocasno mjesto i najznacajniju ulogu u zivotu i razvoju bjelopoljskog kraja, njegovom kulturnom i ekonomskom preobrazaju do danas. Zaslugom ove ustanove ostvaren je znacajan kulturni i privredni preporod jednog kraja. Ponikla je i djelovala na prostoru kolijevke srpske kulture, na kojem je jos u doba Nemanjica, od sredine 12 vijeka, podignuto vise manastira, centara pismenosti u srpskom srednjovekovlju.